Stadgar

Föreningens Stadgar

 

Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande föreningsstämma 2010-04-19.

Uppdaterade vid föreningsstämma 2011-05-31.

Antagna vid föreningsstämman 2012-06-26.

 

§ 1              FIRMA

Föreningens namn är Urshult Södra Bredbandsförening.

 

§ 2              ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen som konsumenter av nätanslutning via optisk fiber och vid nyttjande av anläggningen samt annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

 

§ 3              FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte söder om Urshult i Tingsryds kommun.

 

§ 4              MEDLEMSKAP

Som medlem kan antas sökande fysisk eller juridisk person, som äger fastighet eller anläggning eller driver verksamhet inom föreningens verksamhetsområde, omfattande byarna Urshult - Kämpamåla med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem.

Ansökan om medlemskap, som prövas av styrelsen, görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. I medlemskapet ingår att man utan ersättning upplåter mark till föreningen för att möjliggöra nedgrävning av fiberkabel till föreningens medlemmar.

Om det är ändamålsenligt får arendatorn jämställas med fastighetsägare.

 

§ 5              MEDLEMS SKYLDIGHETER

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information för att säkerställa den egna informationen om utvecklingen i föreningen.

 

§ 6              INSATS

Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 10.000 SEK och högst 30.000 SEK för varje ansluten fastighet.

Insatsen skall betalas kontant med 10 000 SEK inom senast 30 dagar efter att medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Nya medlemmar som tillkommer efter projektstart betalar den insats som styrelsen beslutat vid medlemmens tillträde i föreningen, dock högst 30.000 SEK.

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång.

 

§ 7              ÅRSAVGIFT

Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman dock högst 400 SEK. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 

§ 8              ÖVRIGA AVGIFTER

För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

Nya medlemmar som tillkommer efter projektstart betalar en särskild anslutningsavgift i förhållande till de extra kostnader som uppstår.

 

§ 9              UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning delgivits medlemmen.

Föreningen betalar ej tillbaka anslutningsavgifter.

 

§ 10            UTTRÄDE

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar sker utträde ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst tre månader före räkenskapsårets slut. Föreningen betalar ej tillbaka anslutningsavgifter.

 

§ 11            STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med två suppleanter. Ordföranden väljs av föreningsstämman på ett år, övriga styrelseledamöter på två år. På första stämman väljs dock ungefär

halva antalet ledamöter på ett år för att därmed säkerställa att inte hela styrelsen avgår vid ett och samma tillfälle. Styrelsesuppleanterna har rätt att närvara vid styrelsemöte.

 

§ 12            VALBEREDNING

På föreningsstämman väljs två personer att ingå i valberedningen, varav en är sammankallande.

 

§ 13            REVISORER

På ordinarie föreningsstämma skall årligen minst en revisor utses. De utses för ett år räknat från ordinarie föreningsstämma till och med nästa ordinarie stämma.

 

§ 14            FIRMATECKNING

Föreningens Firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen inom sig utser, två i förening.

 

§ 15            RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§ 16            ÅRSREDOVISNING

Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 17            ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Följande ärenden skall behandlas:

 

1.      Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2.      Godkännande av röstlängd.

3.      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

4.      Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.      Fastställande av dagordningen.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7.      Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8.      Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9.      Beslut om antal styrelseledamöter.

10.    Val av ordförande för ett år.

11.    Val av övriga styrelseledamöter.

12.    Val av två suppleanter.

13.    Val av valberedning två personer, varav en skall vara sammankallande.

14.    Val av revisorer.

15.    Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer.

16.    Fråga om årsavgift.

17.    Övriga frågor.

 

§ 18            RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats/ansluten fastighet enligt § 6.

Röstning kan ske med fullmakt.

 

§ 19            KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden skall ske via brev med posten eller e-post till samtliga medlemmar. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma.

 

§ 20            FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. Efter att nätet är färdigbyggt i hela verksamhetsområdet åligger det föreningsstämman att besluta om återbäring eller annan användning av föreningens eventuella ansamlade kapital.

 

§ 21            UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till antalet inbetalda insatser.

 

§ 22            STADGEÄNDRING

Stadgeändring skall ske enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.

 

§ 23            EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen, eller skall utlysas då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

 

§ 24            ÖVRIGT

Frågor som ej särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.